Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Hoveniersbedrijf Karsten Kraan Tuinen te Krimpen aan den Lek

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten betreffende het uitvoeren van werkzaamheden door Karsten Kraan Tuinen. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Karsten Kraan Tuinen, voor de uitvoering waarbij door Karsten Kraan Tuinen derden worden ingeschakeld.

 1. Tot stand komen van overeenkomsten

2.1 Voorafgaande aan het tot stand komen van een overeenkomst, zal Karsten Kraan Tuinen een offerte c.q. raming van de kosten aan de opdrachtgever verstrekken. Deze offerte of raming is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, en gebaseerd op de door opdrachtgever geuite wensen. Wijziging van de offerte na het tot stand komen van de overeenkomst of raming, is mogelijk en wordt beschouwd als meer- dan wel minderwerk.

Mondelinge aanbiedingen door Karsten Kraan Tuinen zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

2.2 Bij de offerte zal Karsten Kraan Tuinen aangeven of het werk wordt uitgevoerd als aangenomen werk tegen een vast tarief, dan wel of de gewerkte uren op regiebasis achteraf aan de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht, evenals de geleverde materialen.

2.3 Eventuele ontwerpen zullen door Karsten Kraan Tuinen apart aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht indien en voor zover het door Karsten Kraan Tuinen ontworpen werk niet door haar wordt uitgevoerd bij de opdrachtgever.

2.4 Op alle door Karsten Kraan Tuinen vervaardigde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvuldiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Karsten Kraan Tuinen.

2.5 Eventuele wijzigingen van de offerte of raming worden schriftelijk door Karsten Kraan Tuinen bevestigd aan opdrachtgever en door de opdrachtgever voor akkoord getekend, alvorens deze wijzigingen worden uitgevoerd. Ook meer- en minderwerk dienen, na opgave van Karsten Kraan Tuinen, voor akkoord door de opdrachtgever te worden ondertekend, alvorens dit wordt uitgevoerd. Wijzigingen aangebracht door opdrachtgever kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd buiten de verantwoordelijkheid van Karsten Kraan Tuinen wordt overschreden.

 1. Uitvoering van de werkzaamheden en overmacht

3.1 Na het tot stand komen van de overeenkomst, zal deze door Karsten Kraan Tuinen worden opgenomen in de planning. De opdrachtgever is akkoord met het gegeven dat Karsten Kraan Tuinen enige tijd nodig heeft voor de voorbereiding van de uitvoering van de werkzaamheden en deze werkzaamheden moet inplannen. Karsten Kraan Tuinen zal tevoren de opdrachtgever meedelen hoeveel tijd met de uitvoering van de werkzaamheden gemoeid zal zijn en wanneer de werkzaamheden naar verwachting zullen zijn afgerond. Karsten Kraan Tuinen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.2 Slechte of minder gunstige weersomstandigheden zullen door partijen worden beschouwd als overmacht. Indien de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken, is het Karsten Kraan Tuinen toegestaan om (gedeeltelijk) de werkzaamheden op een later tijdstip uit te voeren.

3.3 Opdrachtgever zal Karsten Kraan Tuinen steeds de gelegenheid geven om de werkzaamheden naar behoren uit te voeren, een onbelemmerde toegang tot het betreffende perceel te verlenen en, desgevraagd, om water en/of elektriciteit te leveren.

3.4 Indien de werkzaamheden van Karsten Kraan Tuinen ten gevolge van onvoorziene obstakels in en/of boven de grond worden vertraagd, zullen de hieruit voortvloeiende meerwerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie. Dit zal aan opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Indien er sprake is van bijzonderheden,bijvoorbeeld zoals omschreven in artikel 7.5 van onderhavige voorwaarden, zal er door Karsten Kraan Tuinen immer een nacalculatie plaatsvinden, daar de werkzaamheden gemoeid met deze omstandigheden niet binnen de opdracht vallen.

 1. Garantie

4.1 De garantie op geleverd straatwerk en overig niet levend materiaal, bedraagt één jaar, gerekend vanaf de datum van oplevering van de werkzaamheden. Een beroep op garantie dient ook in dit geval schriftelijk te geschieden.

4.2 De garantie op geleverde groenvoorzieningen komt te vervallen wanneer de opdrachtgever niet de normale zorg die van hem/haar verwacht mag worden, heeft betracht, waarover het te allen tijde voldoende vochtig houden van de ondergrond en het verwijderen van groei belemmerende omstandigheden.

 1. Leveranties

5.1 Alle leveranties welke door Karsten Kraan Tuinen geschieden, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een aangenomen werk en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.

5.2 Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door Karsten Kraan Tuinen, mits de verzorging aan haar is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden al of niet in samenhang met tijdstip en/of termijn van overeenkomst dan wel sprake is van overmacht. Geringe afwijkingen in de hergroei zijn hierin niet begrepen. Onder geringe afwijkingen wordt verstaan tot maximaal 10% uitval.

 1. Oplevering

6.1 Na afloop van de uitvoering van de werkzaamheden wordt het werk door Karsten Kraan Tuinen aan de opdrachtgever opgeleverd. Deze oplevering geschiedt middels een gezamenlijke inspectie van het uitgevoerde werk, tijdens welke eventuele klachten en/of tekortkomingen ten aanzien van het werk, voor zover zichtbaar, direct aan Karsten Kraan Tuinen dienen te worden gemeld. Zichtbare klachten, danwel tekortkomingen die tijdens de oplevering niet worden gemeld door de opdrachtgever, behoeven door Karsten Kraan Tuinen niet te worden hersteld.

6.2 Indien een onderdeel van het werk niet tegelijk met het gereedkomen van het werk (op)geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door de opdrachtgever van een tussen hem en Karsten Kraan Tuinen daarvoor overeen te komen redelijk bedrag.

 1. Aansprakelijkheid

7.1 Indien Karsten Kraan Tuinen aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Karsten Kraan Tuinen in dit kader te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Karsten Kraan Tuinen voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 450.000,-. Karsten Kraan Tuinen is aansprakelijk voor schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouwen, inventaris, personen danwel overige eigendommen van de opdrachtgever of andere derden wordt toegebracht en die te wijten is aan zijn nalatigheid, onvoorzichtigheid of andere verwijtbare tekortkomingen.

7.2 Karsten Kraan Tuinen is inzake zijn aansprakelijkheid verzekerd en de opdrachtgever is verplicht om eventuele schade die aan zijn eigendommen is toegebracht, zo spoedig mogelijk aan Karsten Kraan Tuinen te melden.

7.3 Eventuele aansprakelijkheid voor tekortkomingen ten aanzien van geleverd zand, grond, teelaarde en/of compost eindigt op het moment waarop deze zaken op de grond van de opdrachtgever zijn aangebracht en zodra vermenging heeft plaatsgevonden.

7.4 Eventuele aansprakelijkheid voor geleverd dood of levend materiaal, is beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs van het geleverde, exclusief omzetbelasting.

7.5 De opdrachtgever is verplicht om Karsten Kraan Tuinen voor aanvang van de werkzaamheden te informeren omtrent alle eventuele bijzondere (schadeveroorzakende) omstandigheden en/of andere in het kader van de opdracht van belang zijnde zaken in, om en nabij het perceel waarop de werkzaamheden gaan worden uitgevoerd. Indien en voorzover de opdrachtgever tekort is geschoten in genoemde informatieplicht, vrijwaart opdrachtgever Karsten Kraan Tuinen voor de daaruit eventueel voortvloeiende schade.

7.6 Karsten Kraan Tuinen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 1. Klachten

8.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 10 dagen na de datum van oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Karsten Kraan Tuinen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Karsten Kraan Tuinen in staat is adequaat te reageren.

8.2 De verplichting tot betaling van de declaraties door de opdrachtgever wordt door het indienen van de klacht(en) niet opgeschort.

8.3 Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van goederen zijn niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van de materialen in acht heeft genomen.

 1. Betaling

9.1 De uit te voeren werkzaamheden zullen door Karsten Kraan Tuinen als volgt worden gefactureerd:

40 % voor aanvang van de werkzaamheden;

60% direct na afloop van de werkzaamheden, tenzij anders in de overeenkomst is overeengekomen.

9.2 Alle facturen dienen te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Indien facturen binnen deze termijn niet worden voldaan, is Karsten Kraan Tuinen gerechtigd een vertragingsrente in rekening te brengen van 1% over het openstaande factuurbedrag per maand. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten een betalingsverplichting niet op, doch Karsten Kraan Tuinen is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten zolang de betaling van de factuur niet is geschied binnen de betalingstermijn.

9.3 Voorts is de opdrachtgever verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, welke in redelijkheid zijn gemaakt, waarbij als uitgangspunt geldt het tarief buitengerechtelijke incassokosten van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 1. Eigendomsverbond

Alle geleverde zaken, zowel dood als levend materiaal, waaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen etc., blijven eigendom van Karsten Kraan Tuinen, zolang deze niet volledig zijn betaald, dan wel verwerkt tot/of in uitgevoerde werkzaamheden.

 1. Annulering van opdracht

11.1 Indien de opdrachtgever een opdracht inzake het uitvoeren van werkzaamheden door Karsten Kraan Tuinen wenst te annuleren, dient deze annulering schriftelijk te worden verricht. Bij annulering van de opdracht tot vier (4) weken voor de overeengekomen aanvangsdatum zal 50% annuleringskosten in rekening worden gebracht van de totale waarde van de opdracht. Bij annulering tussen vier (4) weken en tot één (1) week voor de overeengekomen aanvangsdatum is 75% van de totale waarde van de opdracht verschuldigd. Indien minder dan zeven (7) dagen voorafgaande aan de overeengekomen aanvangsdatum is geannuleerd, is 100% van de totale waarde van de opdracht verschuldigd.

11.2 Voorts is Karsten Kraan Tuinen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht, waaronder een situatie zoals in artikel 7.5 van onderhavige voorwaarden is beschreven. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Karsten Kraan Tuinen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Karsten Kraan Tuinen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

11.3 Karsten Kraan Tuinen kan onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen, de nakoming van de verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden, indien:

wanneer de opdrachtgever een rechtspersoon is of bedrijfsmatig handelt:

 1. de opdrachtgever is opgehouden te bestaan of ontbonden, is in een andere rechtsvorm omgezet, juridisch gefuseerd of juridisch gesplitst;
 2. de opdrachtgever is in staat van faillissement verklaard, aan hem/ haar is, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend, of de opdrachtgever heeft anderszins het vrije beheer of de vrije beschikking over diens vermogen verloren, één en ander ongeacht of de desbetreffende rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden, of de opdrachtgever heeft buiten faillissement of surseance haar schuldeisers een akkoord aangeboden;
 3. het bedrijf van de opdrachtgever is beëindigd of de onderneming van de opdrachtgever is overgedragen aan een derde;
 4. op één of meer aandelen van de opdrachtgever in het kapitaal van een vennootschap komt enig beperkt recht of beslag te rusten en dat recht of beslag wordt niet binnen 30 (dertig) dagen opgeheven;

wanneer de opdrachtgever een rechtspersoon is of bedrijfsmatig handelt, dan wel wanneer de opdrachtgever een natuurlijk persoon is:

 1. de wederpartij is tekortgeschoten in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst van opdracht en is, voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, na door Karsten Kraan Tuinen in verzuim te zijn gesteld, de verplichting niet alsnog binnen de in de ingebrekestelling bepaalde termijn nagekomen. Voor de toepassing van dit onderdeel is een ingebrekestelling elke mededeling waaruit ondubbelzinnig blijkt dat Karsten Kraan Tuinen nakoming verlangt.
 2. na het sluiten van de overeenkomst Karsten Kraan Tuinen ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

wanneer de opdrachtgever een natuurlijk persoon is:

 1. wanneer de opdrachtgever overlijdt.
 2. Onderhoudswerkzaamheden

De overeenkomst tot het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, aagegaan voor onbepaalde tijd en dient schriftelijk, wanneer een van der partijen deze wenst te beëindigen door een van beide partijen te worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden.

 1. Overmacht

13.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Tim Karsten Kraan Tuinen of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Karsten Kraan Tuinen, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Karsten Kraan Tuinen leveren voor Karsten Kraan Tuinen voermacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

13.2. Karsten Kraan Tuinen is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd om de opdracht te annuleren of deze op te schorten totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventueel reeds geleverde prestatie en/of goederen te betalen.

 1. Milieuaspecten

14.1 Karsten Kraan Tuinen zal, indien vermeld op de opdrachtbevestiging, zorg dragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van haar werkzaamheden vrijkomen, voorzover deze afval- c.q. reststoffen niet verontreinigd zijn en/of van zulke aard zijn dat een schoongrondverklaring zou worden afgegeven voor deze afval- c.q. reststoffen.

14.2 Indien de afval- en/of reststoffen materiaal betreft welke verontreinigd is en/of daarvoor geen schoongrondverklaring zou kunnen worden afgegeven, danwel van bijzondere aard is, waardoor extra kosten ontstaan voor het verwijderen van de afval- en/of reststoffen op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze, komen alle kosten, samenhangende met de verwijdering van voornoemd materiaal, geheel voor rekening van opdrachtgever.

 1. Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Op alle overeenkomsten welke vallen onder de werking van deze algemene voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.

De rechter in de (dichtstbijzijnde plaats bij de) vestigingsplaats van Karsten Kraan Tuinen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Karsten Kraan Tuinen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

15.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer …  Daarnaast zijn de voorwaarden te vinden op de website van Karsten Kraan Tuinen: www.karstenkraantuinen.nl Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.